Articles

Luiza Rzymowska : 0000-0002-2747-5108

luiza.rzymowska@uwr.edu.pl

Articles

U źródeł pojmowania retoryki

AbstractDownload article

Sprawa honoru. Przemówienie Józefa Becka, wygłoszone 5 maja 1939 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, na tle zasad retoryki

AbstractDownload article

Józef Beck, rhetorical art, speech, address, Józef Beck, sztuka retoryczna, przemówienie, mowa, inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria

Studium retoryczne dwóch stylów przywództwa w "Dyrygencie" Andrzeja Wajdy

AbstractDownload article

rhetorical analysis, film, A. Wajda, communication styles, leadership styles, metaphor, personalism, analiza retoryczna, style komunikacji, style przywództwa, metafora, personalizm

Nieznane pismo i nieznany język. Metodyka odcyfrowania pisma linearnego B przez Michaela Ventrisa

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout